:: โรงเรียนจ่าอากาศเปิดรับสมัคร 1 ธ.ค.65 - 31 ม.ค.66 ตามลิ้งค์รับสมัคร ONLINE ด้านล่าง :: อ่านรายละเอียดก่อนสมัคร ::
  • คำถามที่พบบ่อย 

คำถามที่พบบ่อย

1. คำถาม :  ผู้สมัครส่งใบสมัคร online แล้ว พิมพ์ข้อความผิดพลาด ต้องดำเนินการอย่างไร
   คำตอบ :  กรณีผู้สมัครพิมพ์ ชื่อ  นามสกุล ของผู้สมัครผิดพลาด  (เฉพาะชื่อ หรือ นามสกุล ผู้สมัครเท่านั้น) ต้องแก้ไขในฐานข้อมูล ให้เขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 
2. ใบสมัครหรือใบตรวจทานข้อมูลที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (เฉพาะด้านหน้าบัตร) จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องไปที่
สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ E-mail : recruitmentatts@gmail.com

หรือ ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ไปที่
สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ เลขที่  171/1 ถนนพหลโยธิน  แขวงสนามบิน   เขตดอนเมือง   กรุงเทพฯ   10210

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2566
สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ โทร. 02 534 3763 , 02 534 5266 (ในเวลาราชการ)
Fax : 02 534 3763
กรณีกรอกข้อความอื่นผิดพลาด นอกเหนือจากชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงได้แล้ว ให้แก้ไขด้วยตนเอง โดยใช้ปากกาสีแดงขีดทับข้อความที่ผิด และเขียนข้อความที่ถูกต้องไว้ใกล้ๆ  พร้อมทั้งลงชื่อกำกับไว้ เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาควิชาการให้นำใบสมัครที่แก้ไขแล้วไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ในวันรับทราบผลการสอบภาควิชาการ วันที่ 2 มีนาคม 2566  กรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ    
2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หลังจากได้สมัครไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
   คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหลังจากสมัครไปแล้ว ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข แต่ในวัน สอบภาควิชาการหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
3. คำถาม : จะเลือกบรรจุในเหล่าทหารต่าง ๆ ได้อย่างไร
   คำตอบ :  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหารต่างๆ ได้ตามความประสงค์ โดยใช้คะแนนรวมทั้งสิ้นของการสอบคัดเลือก เป็นเกณฑ์พิจารณา ผู้สมัครที่มีคะแนนรวมทั้งสิ้น สูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารที่ต้องการได้ก่อน การเลือกเหล่าจะกระทำ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ หลังจากรายงานตัวเข้าเป็น นจอ.ในวันที่ 1 พ.ค.66 แล้วหรือระบบออนไลน์ ซึ่งทาง รร.จอ.จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ดังนี้
1. ผู้สมัครประเภทบุคลพลเรือน
1.1  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 10 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารแพทย์, เหล่าทหารต้นหน (ควบคุม    อากาศยานและแจ้งเตือน), เหล่าทหารต้นหน (บังคับการบิน), เหล่าทหารอุตุ (อต.), เหล่าทหาร ช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารอากาศโยธินและเหล่าทหารสารวัตร
1.2  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอื่น ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) หรือ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชาชีพ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน  7 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารช่างอากาศ, เหล่าทหารสื่อสาร, เหล่าทหารสรรพาวุธ, เหล่าทหารการเงิน, เหล่าทหารพัสดุ, เหล่าทหารอากาศโยธินและเหล่าทหารสารวัตร
2. ผู้สมัครประเภททหารกองหนุน สังกัด กองทัพอากาศ  คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกประเภทวิชา หรือ คุณวุฒิหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เลือกศึกษาในเหล่าทหาร จำนวน 2 เหล่า ได้แก่ เหล่าทหารอากาศโยธิน หรือเหล่าทหารสารวัตร
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เมื่อใด
   คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2565  ถึงวันที่    31 มกราคม  2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่  http://www.atts.ac.th และคลิก “สมัครสอบ Online” แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อใด (กรุณาตรวจสอบช่องทางการชำระเงินให้ด้วย)
   คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำใบชำระค่าสมัคร ไปจ่ายที่  เคาน์เตอร์เซอร์วิส   หรือ 7-11   ตั้งแต่ วันที่สมัคร จนถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
   คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 415 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน  400 บาท และค่าธรรมเนียมการบริการการจ่ายเงิน จำนวน 15 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : ส่งใบสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเลข ประจำตัวสอบ แจ้งหรือติดต่อที่ใด
   คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566  เป็นต้นไป แต่ถ้ายังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัคร ให้ติดต่อ สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3763 , 02 534 5266 ภายใน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันเวลาราชการ
8. คำถาม : หลักฐานที่ต้องใช้แสดงในการเข้าสอบมีอะไรบ้าง
คำตอบ
 : สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบภาควิชาการ คือ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตร ประจำตัวประชาชน (บัตรเหลือง - ใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนต้องติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้)
- บัตรประจำตัวผู้สมัครที่ผู้สมัครพิมพ์จากระบบรับสมัคร Online (บัตรประจำตัวผู้สมัครทั้ง 2 ตอน ยังไม่ต้องฉีกออกจากกัน  เมื่อเข้าห้องสอบแล้วผู้คุมสอบจะตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบแล้วฉีกส่วนของเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
9. คำถาม : หลักฐานการสมัครสอบที่จะต้องส่งให้โรงเรียนจ่าอากาศเมื่อไร
   คำตอบ : สิ่งที่ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องนำไปใน วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 ภายในเวลา 08.30 ถึง 13.30 น. ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ คือใบสมัครฉบับจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน (บัตรเหลือง - ติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ สามารถติดต่อได้ที่ใด
    คำตอบ : สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3762 , 02 534 3763 , 02 534 5266  (ในเวลาราชการ)  Fax : 02 534 3763 หรือ กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3711

                            
 

 

 

 

สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ
171/1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-5345266 02-534-3762-3 e-mail :: recruitmentatts@gmail.com