:: โรงเรียนจ่าอากาศเปิดรับสมัคร 1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67 ตามลิ้งค์รับสมัคร ONLINE ด้านล่าง :: อ่านรายละเอียดก่อนสมัคร ::
คำถามที่พบบ่อยเพจ :: โรงเรียนจ่าอากาศ

คำถามที่พบบ่อย

1. คำถาม :  ผู้สมัครส่งใบสมัคร online แล้ว พิมพ์ข้อความผิดพลาด ต้องดำเนินการอย่างไร
   คำตอบ :  กรณีผู้สมัครพิมพ์ ชื่อ  นามสกุล ของผู้สมัครผิดพลาด  (เฉพาะชื่อ หรือ นามสกุล ผู้สมัครเท่านั้น) ต้องแก้ไขในฐานข้อมูล ให้เขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้  
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล 
2. ใบสมัครหรือใบตรวจทานข้อมูลที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (เฉพาะด้านหน้าบัตร) จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องไปที่ สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ E-mail : recruitmentatts@gmail.com
หรือ ส่งเอกสารด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ไปที่ สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ เลขที่  171/1 ถนนพหลโยธิน  แขวงสนามบิน   เขตดอนเมือง   กรุงเทพฯ   10210 ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2567 สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ โทร. 02 534 3763 , 02 534 5266 (ในเวลาราชการ)
กรณีกรอกข้อความอื่นผิดพลาด นอกเหนือจากชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร เมื่อผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงได้แล้ว ให้แก้ไขด้วยตนเอง โดยใช้ปากกาสีแดงขีดทับข้อความที่ผิดและเขียนข้อความที่ถูกต้องไว้ใกล้ๆพร้อมทั้งลงชื่อกำกับไว้เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาควิชาการให้นำใบสมัครที่แก้ไขแล้ว
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว ในวันรับทราบผลการสอบภาควิชาการ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567  กรณีกรอกเลขประจำตัวประชาชนผิด จะไม่มีการแก้ไขให้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ    

2. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล หลังจากได้สมัครไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
  คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลหลังจากสมัครไปแล้วไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขแต่ในวันสอบภาควิชาการหรือในกรณีที่มีการติดต่อ
เกี่ยวกับการสอบ จะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

3. คำถาม : จะเลือกบรรจุในเหล่าทหารต่าง ๆ ได้อย่างไร
   คำตอบ :  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ สามารถเลือกศึกษาในเหล่าทหารต่างๆ ได้ตามความประสงค์ โดยใช้คะแนนรวมทั้งสิ้นของการสอบคัดเลือกเป็นเกณฑ์พิจารณา ผู้สมัครที่มีคะแนนรวมทั้งสิ้น สูงกว่า มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในเหล่าทหารที่ต้องการได้ก่อน การเลือกเหล่าจะกระทำ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ หลังจากรายงานตัวเข้าเป็น นจอ.ในวันที่ 1 พ.ค.67 แล้ว
4. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต เมื่อใด
   คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2566  ถึงวันที่ 31 มกราคม  2567  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่  http://www.atts.ac.th และคลิก “สมัครสอบ Online” แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
5. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อใด
   คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำใบชำระค่าสมัคร ไปจ่ายที่  เคาน์เตอร์เซอร์วิส   หรือ 7-11   ตั้งแต่ วันที่สมัคร จนถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
6. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
   คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 415 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน  400 บาท และค่าธรรมเนียมการบริการการจ่ายเงิน จำนวน 15 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
7. คำถาม : ส่งใบสมัครและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเลข ประจำตัวสอบ แจ้งหรือติดต่อที่ใด
   คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567  เป็นต้นไป แต่ถ้ายังไม่ได้รับเลขประจำตัวผู้สมัคร ให้ติดต่อ สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3763 , 02 534 5266 ภายใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันเวลาราชการ
8. คำถาม : หลักฐานที่ต้องใช้แสดงในการเข้าสอบมีอะไรบ้าง
คำตอบ
 : สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำไปในวันสอบภาควิชาการ คือ
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตร ประจำตัวประชาชน (บัตรเหลือง - ใบแทนบัตรประจำตัวประชาชนต้องติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้)
- บัตรประจำตัวผู้สมัครที่ผู้สมัครพิมพ์จากระบบรับสมัคร Online (บัตรประจำตัวผู้สมัครทั้ง 2 ตอน ยังไม่ต้องฉีกออกจากกัน  เมื่อเข้าห้องสอบแล้วผู้คุมสอบจะตรวจสอบบัตรประจำตัวสอบแล้วฉีกส่วนของเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
9. คำถาม : หลักฐานการสมัครสอบที่จะต้องส่งให้โรงเรียนจ่าอากาศเมื่อไร
   คำตอบ : สิ่งที่ผู้สมัครที่สอบผ่านภาควิชาการ ต้องนำไปใน วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในเวลา 08.30 ถึง 15.30
น. 
ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ คือใบสมัครฉบับจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทนบัตรประจำตัวประชาชน
(บัตรเหลือง - ติดรูปถ่ายและมีตราประทับของอำเภอหรือเขตที่ออกให้) และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ สามารถติดต่อได้ที่ใด
    คำตอบ : สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3762 , 02 534 3763 , 02 534 5266  (ในเวลาราชการ)  Fax : 02 534 3763 หรือ
กำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ  โทร. 02 534 3711

                            
 

 

 

 

สำนักงานรับสมัครโรงเรียนจ่าอากาศ
171/1 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10220
ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 02-534526602-534-3762-3 e-mail :: recruitmentatts@gmail.com