เกณฑ์การให้คะแนนสอบสัมภาษณ์และสอบพลศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนนการสอบสัมภาษณ์และการสอบพลศึกษา

 

 การสอบสัมภาษณ์ 

 

          สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศนัดหมายล่วงหน้า สถานที่สอบสัมภาษณ์ โรงเรียนจ่าอากาศ

การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะสอบทางด้านลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา และความรู้ทั่วไปที่ควรทราบ ดังนี้

   ๑.  การปฏิบัติตามคำสั่ง ๒๐ คะแนน (ความเข้าใจคำสั่ง, ความรวดเร็ว,ความถูกต้องความเข้มแข็ง และการควบคุมอารมณ์)

   ๒.  ลักษณะทางทหาร ๒๐ คะแนน (ความสมส่วน,ความสมบูรณ์ส่วนบน, ความสมบูรณ์ส่วนล่าง, ลักษณะการเคลื่อนไหว และความเหมาะสมส่วนรวม)

   ๓. ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน (เสียงดัง, ไม่ติดอ่าง, ความชัดเจน,ความปกติของเสียง และความถูกต้องของภาษาพูด)

   ๔.  ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน (ความคล่องแคล่วในการตอบ, ตัดสินใจรวดเร็วถูกต้อง, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า, ความเชื่อมั่นในตนเอง และความคิดสร้างสรรค์)

   ๕.  ความรู้รอบตัว ๒๐ คะแนน (เกี่ยวกับตนเอง, การทหาร, กองทัพอากาศ, การเมือง, ศาสนา,สังคมและวัฒนธรรม)

 

การสอบพลศึกษา

               สอบพลศึกษา ในวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามที่โรงเรียนจ่าอากาศนัดหมายล่วงหน้า สถานที่สอบพลศึกษา โรงเรียนจ่าอากาศ  

การสอบพลศึกษา เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ๕ สถานี รวม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้  (ให้นำชุดกีฬา และกางเกงว่ายน้ำไปด้วย)

 

สถานีที่ ๑  ดึงข้อราวเดี่ยว คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

ครั้ง

๑๐

คะแนน

๒๐

๑๘

๑๖

๑๔

๑๒

๑๐

สถานีที่ ๒  วิ่งระยะ ๑,๐๐๐ เมตร คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

วลา(นาที)

๓.๒๖ /น้อยกว่า

๓.๒๗-๓.๓๒

๓.๓๓-๓.๓๘

๓.๓๙-๓.๔๔

๓.๔๕-๓.๕๐

๓.๕๑-๓.๕๖

๓.๕๗-๔.๐๒

๔.๐๓-๔.๐๘

๔.๐๙-๔.๑๔

๔.๑๕-๔.๒๐

๔.๒๑-๔.๒๖

คะแนน

๒๐

๑๙

๑๘

๑๗

๑๖

๑๕

๑๔

๑๓

๑๒

๑๑

๑๐

เวลา(นาที)

๔.๒๗-๔.๓๓

๔.๓๔-๔.๓๙

๔.๔๐-๔.๕๐

๔.๔๖-๔.๕๐

๔.๕๑-๔.๕๔

๔.๕๕-๔.๕๘

๔.๕๙-๕.๐๒

๕.๐๓-๕.๐๖

๕.๐๗-๕.๑๐

 

มากกว่า ๕.๑๐

คะแนน

สถานีที่ ๓  ลุกนั่ง ภายในเวลา ๓๐ วินาที คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

ครั้ง

๓๐

๒๙

๒๘

๒๗

๒๖

๒๕

๒๔

๒๓

๒๒

๒๑

๒๐

คะแนน

๒๐

๑๙

๑๘

๑๗

๑๖

๑๕

๑๔

๑๓

๑๒

๑๑

๑๐

ครั้ง

๑๙

๑๘

๑๗

๑๖

๑๕

๑๔

๑๓

๑๒

๑๑

๑๐

 

คะแนน

 

สถานีที่ ๔  ดันพื้น ภายในเวลา ๒ นาที คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

ครั้ง

๕๐

๔๘-๔๙

๔๖-๔๗

๔๔-๔๕

๔๒-๔๓

๔๐-๔๑

๓๘-๓๙

๓๖-๓๗

๓๔-๓๕

๓๒-๓๓

๓๐-๓๑

คะแนน

๒๐

๑๙

๑๘

๑๗

๑๖

๑๕

๑๔

๑๓

๑๒

๑๑

๑๐

ครั้ง

๒๘-๒๙

๒๖-๒๗

๒๔-๒๕

๒๒-๒๓

๒๐-๒๑

ต่ำกว่า ๒๐

 

คะแนน

 

สถานีที่ ๕  ว่ายน้ำ ระยะ ๕๐ เมตร คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน

วินาที

น้อยว่า๓๙

๔๐-๔๑

๔๒-๔๓

๔๔-๔๕

๔๖-๔๗

๔๘-๔๙

๕๐-๕๑

๕๒-๕๓

๕๔-๕๕

๕๖-๕๗

๕๘-๕๙

คะแนน

๒๐

๑๙

๑๘

๑๗

๑๖

๑๕

๑๔

๑๓

๑๒

๑๑

๑๐

นาที

๑-๑.๐๑

๑.๐๒-๑.๐๓

๑.๐๔-๑.๐๕

๑.๐๖-๑.๐๗

๑.๐๘-๑.๐๙

๑.๑๐-๑.๑๑

๑.๑๒-๑.๑๓

๑.๑๔-๑.๑๕

ว่ายทรงตัว

ว่ายน้ำไม่เป็น

 

คะแนน

 

 

------------------------------