หลักฐานประกอบการรับสมัคร

หลักฐานประกอบการสมัคร 

(ยื่นหลักฐานเมื่อผ่านการสอบวิชาการ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓)

           ๓.๑  ใบสมัครฉบับจริง (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)

           ๓.๒  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  

           ๓.๓  สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาของผู้สมัคร

                  ๓.๓.๑  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงสัดส่วนผลการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ จำนวน ๑ ฉบับ หรือ

                  ๓.๓.๒  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนการศึกษานอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่แสดงระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ จำนวน ๑ ชุด (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)) หรือ

                  ๓.๓.๓  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่แสดงระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ กับเอกสารแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ที่แสดงระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด หรือ

                  ๓.๓.๔  ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของหลักสูตร ใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ (ตามใบแบบใน ผนวก ข) จำนวน ๑ ฉบับ หากปรากฏในภายหลังว่า ผลการเรียนของผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนจ่าอากาศกำหนดไว้ ผู้สมัครต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

           ๓.๔  ผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ระดับผู้บังคับกองพันขึ้นไป จำนวน ๒ ฉบับ (ตามใบแบบใน ผนวก ค)