หน้าหลัก

    ประกาศสถานที่สอบ และที่นั่งสอบ

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

สอบภาควิชาการ วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 

ให้ผู้สมัครเข้าห้องสอบได้ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น.
เข้าห้องสอบช้ากว่าเวลา ๑๓.๒๐ น. หมดสิทธิ์เข้าห้องสอ

ผู้ใดไปผิดสถานที่สอบ ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ


 

เลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบ

  คลิกเพื่อดูที่นั่งสอบ


ตั้งแต่ ๑๐๐๐๐๐๑ 
    ถึง ๑๐๐๖๑๘๕        

ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จว.ปทุมธานี

(คลิก เพื่อดูแผนที่ ม.ธรรมศาสตร์)

                         

           
ตั้งแ
ต่ ๒๐๐๐๐๐๑ ถึง ๒๐๐๐๑๓๑ 
      

โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กทม. 

(คลิก เพื่อดูแผนที่ โรงเรียนจ่าอากาศ)


ตั้งแต่ ๓๐๐๐๐๐๑ ถึง ๓๐๐๐๒๑๗ 

โรงเรียนจ่าอากาศ ดอนเมือง กทม. 

(คลิก เพื่อดูแผนที่ โรงเรียนจ่าอากาศ)

 

การเตรียมตัวของผู้เข้าสอบ

  ๑.  แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ

  ๒.  บัตรประจำตัวประชาชน

  ๓.  บัตรประจำตัวผู้สมัคร (พิมพ์จากระบบรับสมัคร : บัตรประจำตัวผู้สมัคร มีสองตอน ให้ผู้สมัครนำบัตรประจำตัวผู้สมัครทั้งฉบับไปแสดงต่อ
กรรมการ โดยไม่ต้องตัดออกจากกัน เมื่อกรรมการตรวจสอบแล้วจะตัดส่วนของกรรมการเก็บไว้

  ๔.  ผู้สมัครไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบ โรงเรียนจ่าอากาศได้เตรียมอุปกรณ์การสอบ ได้แก่ ดินสอ 2B ยางลบ และกบเหลาดินสอ ไว้ให้แล้ว

 

ผู้สมัครที่ไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้เนื่องจากรูปถ่ายไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังนี้

  ๑.  เข้าไปที่หน้ารับสมัครเพื่อตรวจสอบรูปถ่าย (คลิกเพื่อ ตรวจสอบรูปถ่าย)

  ๒.  UPLOAD รูปถ่ายที่ถูกต้อง

  ๓.  หากกรรมการตรวจสอบถูกต้องแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ทันที (คลิกเพื่อพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวผู้สมัคร)

  ๔.  หากมีข้อขัดข้องให้ติดต่อสอบถามที่ ๐๒ – ๕๓๔ – ๕๒๖๖ หรือ ติดต่อกองอำนวยการสอบ ณ สถานที่สอบ ในวันสอบ