สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของนักเรียนจ่าอากาศ

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับขณะเป็นนักเรียนจ่าอากาศ     

           ๑.  ได้รับจ่ายสิ่งของ ตามอัตราจ่ายที่ทางราชการกำหนด

           ๒.  ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเบี้ยเลี้ยงกรณีไปราชการนอกที่ตั้งปกติ ตามที่ทางราชการกำหนด

           ๓.  ได้รับเงินเดือน เป็นไปตามบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘

           ๔.  ได้รับการประกอบเลี้ยงอาหารทุกวัน วันละ ๓ มื้อ โดยใช้เงินเบี้ยเลี้ยงบางส่วนเป็นค่าอาหาร

           ๕.  นักเรียนจ่าอากาศชั้นปีที่ ๑ ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด มีสิทธิสอบแข่งขันขอรับทุน การศึกษา เพื่อศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศและศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรืออากาศ นวมินทกษัตริยาธิราช

 

สิทธิประโยชน์เมื่อสำเร็จการศึกษา   

          นักเรียนจ่าอากาศ เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี รับเงินเดือนตามกฎกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและได้รับเงินเดือน ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการ และนักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมท้ายพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ และปัจจัยให้ได้รับขั้นเงินเดือนเพิ่มตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้รับเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับข้าราชการทหารที่มีคุณสมบัติ ตามปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

 

การหมดสิทธิ์

           ๒๑.๑  ผู้หมดสิทธิ์ในการสมัครสอบเป็นนักเรียนจ่าอากาศ คือ

                    ๒๑.๑.๑  ผู้ซึ่งขาดคุณสมบัติตามข้อ ๒ และมีขนาดพิกัดความสมบูรณ์ของร่างกายไม่ได้ตามเกณฑ์ (ตามผนวก ก)

                    ๒๑.๑.๒  หลักฐานเอกสารตามข้อ ๓ อย่างใดอย่างหนึ่งไม่สมบูรณ์ หรือเป็นเท็จ

           ๒๑.๒  ผู้หมดสิทธิ์ในการสอบวิชาการ คือ

                    ๒๑.๒.๑  ผู้ที่ทุจริต และ/หรือ ส่อเจตนาทุจริตในเวลาสอบ

                    ๒๑.๒.๒  ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามต่าง ๆ ดังนี้

                              ๒๑.๒.๒.๑  เข้าสอบช้ากว่ากำหนดเวลาที่เริ่มต้นสอบเกิน ๒๐ นาที หมดสิทธิ์เข้าห้องสอบ

                              ๒๑.๒.๒.๒  ห้ามนำเอกสาร เครื่องเขียน อุปกรณ์การคำนวณ และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

                              ๒๑.๒.๒.๓  ห้ามเปิดปัญหาสอบจนกว่าจะได้รับคำสั่ง

                              ๒๑.๒.๒.๔  ห้ามพูดคุย หรือปรึกษา หากสงสัยให้ยกมือถามกรรมการเท่านั้น

                              ๒๑.๒.๒.๕  ห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่คณะกรรมการคุมสอบกำหนด

                              ๒๑.๒.๒.๖  ห้ามนำปัญหาสอบและใบคำตอบออกนอกห้องสอบ

           ๒๑.๓  ผู้หมดสิทธิ์ในการทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ คือ

                    ๒๑.๓.๑  ผู้ซึ่งปรากฏภายหลังว่าต้องหมดสิทธิ์ตามข้อ ๒๑.๑ หรือข้อ ๒๑.๒

                    ๒๑.๓.๒  ผู้ปกครอง หรือผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๗.๒ ถึงข้อ ๑๗.๖

                    ๒๑.๓.๓  ผู้ที่ไม่ไปทำสัญญาตามวัน เวลา ที่กำหนด

           ๒๑.๔  ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

 

-----------------------------------