วิธีการสมัคร

วิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

 

           สมัครทาง INTERNET ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ระบบรับสมัครออนไลน์จะพิสูจน์ทราบบุคคลจากเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้น ผู้สมัครต้องกรอกเลขประจำตัวประชาชน
ให้ถูกต้อง และผู้สมัครจะสมัครด้วยระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น สำหรับวิธีการสมัครมีขั้นตอน
การปฏิบัติ ดังนี้

           ๔.๑  เตรียมรูปถ่ายของผู้สมัคร รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาหรือชุดสุภาพ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว จัดเก็บในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล ขนาดรูป 120 x 150pixels และต้องเป็นรูปที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน

           ๔.๒  เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.thเพื่ออ่านคำแนะนำเบื้องต้น

           ๔.๓  กดปุ่ม “สมัครออนไลน์” ศึกษาขั้นตอนการสมัครให้เข้าใจ

           ๔.๔  กดปุ่ม “ใบสมัครออนไลน์”

           ๔.๕  UPLOAD รูปถ่าย

           ๔.๖  กรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกช่องทางการชำระเงิน

           ๔.๗  กดปุ่ม “ส่งใบสมัคร”เพื่อส่งใบสมัครเข้าสู่ระบบ

           ๔.๘  พิมพ์เอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้สมัครพร้อมกับพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินหากผู้สมัครไม่สามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้ในคราวเดียวกับการส่งใบสมัครเข้าระบบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์
ใบชำระเงินภายหลังได้ โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.thกดปุ่ม “สมัครออนไลน์” และกดปุ่ม “พิมพ์ใบชำระเงิน”

           ๔.๙  ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ตามวิธีการที่ผู้สมัครเลือกไว้ เป็นเงิน จำนวน ๔๐๐ บาทและเงินค่าบริการในแต่ละวิธีการเลือกชำระเงิน ซึ่งผู้สมัครสามารถเลือกชำระเงินได้ด้วยวิธีการ ดังนี้

                   ๔.๙.๑ ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร จนถึงวันที่
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ในเวลาทำการของธนาคาร

                   ๔.๙.๒ ชำระเงินทาง KTB ONLINE” หรือ ATM” ได้ตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัคร จนถึงวันที่
๓๑ มกราคม ๒๕๖๓เวลา ๒๔.๐๐ น. หากพ้นกำหนดนี้ให้ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยเพียงช่องทางเดียว

           ๔.๑๐  การ DOWNLOAD ระเบียบการฯ ผู้สมัครสามารถเข้าไป DOWNLOAD หรือพิมพ์ระเบียบการได้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ชำระเงินแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.thกดปุ่ม“สมัครออนไลน์”และกดปุ่ม “พิมพ์ระเบียบการสมัคร”

           ๔.๑๑  การตรวจสอบรูปถ่าย  ผู้สมัครต้องเข้าไปตรวจสอบรูปถ่ายที่ UPLOAD ไว้แล้วว่าถูกต้องหรือไม่ในสัปดาห์ถัดจากที่ได้ส่งใบสมัครไปแล้ว โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.thกดปุ่ม“สมัครออนไลน์”และกดปุ่ม“ตรวจสอบรูปถ่าย”แล้วทำตามขั้นตอนที่แนะนำบนหน้าจอ รูปถ่ายของผู้สมัครต้องถูกต้องจึงจะสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ หากรูปถ่ายไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามคำแนะนำ
บนหน้าจอ หากผู้สมัคร
UPLOAD รูปถ่ายที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ระบบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัคร

           ๔.๑๒  การพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวผู้สมัคร  ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวผู้สมัครได้ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดจากวันที่ชำระเงินแล้วหรือวันจันทร์ของสัปดาห์
ถัดจากที่ได้แก้ไขรูปถ่ายและโรงเรียนจ่าอากาศรับรองรูปถ่ายถูกต้องแล้ว
โดยกลับไปที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.thกดปุ่ม “สมัครออนไลน์”และกดปุ่ม “พิมพ์ใบสมัครฉบับจริงและบัตรประจำตัวสอบ”         

           ๔.๑๓  การแก้คำผิดหรือแก้ไขข้อมูลอื่นๆ ให้ศึกษาที่เว็บไซต์ http://www.atts.ac.thกดปุ่ม“สมัครออนไลน์และกดปุ่ม “สารพันปัญหา”

 

 

ผู้สมัคร ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ในวันสอบทุกรายการ ทั้งการสอบวิชาการ ความถนัดและวิภาววิสัย สัมภาษณ์ พลศึกษา และ
การตรวจร่างกายทางการแพทย์
ผู้สมัคร ที่สอบผ่านวิชาการ ต้องนำใบสมัครฉบับจริงพร้อมทั้ง 
หลักฐานการสมัครที่ระบุไว้ในข้อ ๓ไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัวและลงชื่อรับทราบ
ผลการสอบวิชาการ ในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

หมายเหตุ   

๑.หากตรวจสอบแล้วพบว่า คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัครไม่ถูกต้องตามที่กำหนด
    ไว้ในระเบียบการนี้ โรงเรียนจ่าอากาศถือว่าเป็นเจตนาไม่บริสุทธิ์ของผู้สมัคร
    และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้

๒. เอกสารต่าง ๆ ที่ระบุไว้ว่าไม่ต้องส่งต้นฉบับจริง ผู้สมัครต้องทำสำเนาหรือถ่ายเอกสาร
    พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ (ยกเว้นกรณีที่ได้ระบุไว้อย่างอื่น)   
    หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้จะถูกตัดสิทธิ์
    และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

--------------------------