คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทบุคคลพลเรือน และ ประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ

            ๒.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครประเภทบุคคลพลเรือน

                  ๒.๑.๑  อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๐ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ เท่านั้น)

                  ๒.๑.๒  คุณวุฒิการศึกษา

                          ๒.๑.๒.๑  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ต้องมีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า๒.๐๐หรือ

                          ๒.๑.๒.๒  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีผลการทดสอบทางการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)) หรือ

                          ๒.๑.๒.๓  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกวิชา/องค์ประกอบ

                  ๒.๑.๓  เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

                  ๒.๑.๔ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

                  ๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

                  ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

                  ๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน

                  ๒.๑.๘  เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ

           ๒.๒  คุณสมบัติของผู้สมัครประเภททหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ

                  ๒.๒.๑  เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ  (ทหารเกณฑ์) มีเวลารับราชการในกองประจำการอย่างน้อย ๒ ปี และในระหว่างรับราชการกองประจำการ ต้องไม่เคยถูกลงทัณฑ์ถึงขั้น “ขัง”

                  ๒.๒.๒  อายุไม่เกิน ๒๔ ปี (เกิดระหว่างวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๒เท่านั้น)

                  ๒.๒.๓  คุณวุฒิการศึกษา

                          ๒.๒.๓.๑  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีผลการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ หรือ

                          ๒.๒.๓.๒  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กศน.) เทียบเท่าคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และมีผลการทดสอบการศึกษารายบุคคลตามสาระ ระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า” ทุกสาระ (ไม่รับพิจารณาผลการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)) หรือ

                           ๒.๒.๓.๓  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐และมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับคะแนน “ผ่านหรือสูงกว่า ทุกวิชา/องค์ประกอบ

                  ๒.๒.๔  เป็นชายโสด มีสัญชาติไทย และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด (เกิดในประเทศไทย) ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่
ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

                  ๒.๒.๕  มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่เจาะหู ไม่เป็นโรคและความพิการของร่างกาย ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและตามที่ทางราชการกำหนด รายละเอียดตาม ผนวก ก ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

                  ๒.๒.๖  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

                  ๒.๒.๗  ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือสารเสพติดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท

                  ๒.๒.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือถูกไล่ออกจากโรงเรียนทหารของกระทรวงกลาโหมหรือสถาบันการศึกษาใด ๆ ไม่เคยทุจริตในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศมาก่อน

                  ๒.๒.๙   เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ