การตรวจสอบผลคะแนน และผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์

การตรวจสอบผลคะแนน และผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์

 

ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลคะแนนและผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์เฉพาะรายบุคคลได้  ทางเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th

กรณีหากต้องการทราบรายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ ให้ทำหนังสือขอทราบผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเองที่ สำนักงานรับสมัคร โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ 

โรงเรียนจ่าอากาศจะรวบรวมข้อมูลและกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อนัดหมายให้มารับทราบรายละเอียดผลการตรวจร่างกายทางการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการตรวจร่างกายทางการแพทย์ กรมแพทย์ทหารอากาศ ต่อไป

---------------------------------