การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม

การขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม

 

           ๕.๑  ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ขอคะแนนเพิ่มและคะแนนที่เพิ่มเป็นพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓ ดังนี้

                  ๕.๑.๑  สำเร็จการฝึกวิชาทหาร (รด.) ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ให้ได้คะแนนเพิ่ม  คิดเป็นร้อยละของคะแนนรวมทั้งสิ้น ดังนี้

                          ๕.๑.๑.๑  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๑ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๓

                          ๕.๑.๑.๒  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๔

                          ๕.๑.๑.๓  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๓ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕

                          ๕.๑.๑.๔  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๖

                          ๕.๑.๑.๕  สำเร็จการศึกษา ชั้นปีที่ ๕ ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๗

                  ๕.๑.๒  ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งได้กระทำหน้าที่ในระหว่างเวลาที่มีการรบหรือการสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๕ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

                  ๕.๑.๓  ผู้ที่เป็นบุตรทหาร ข้าราชการ หรือลูกจ้าง ซึ่งต้องประสบอันตรายถึงทุพพลภาพในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุ กระทำตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บถึงตายเพราะเหตุนั้นซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือได้รับเงิน
ค่าทำขวัญตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ ให้ได้คะแนนเพิ่มร้อยละ ๑๐ ของคะแนนรวมทั้งสิ้น

          ๕.๒  วิธีการขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม

                  ๕.๒.๑  พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครจากระบบการรับสมัครออนไลน์ ตามข้อ ๔.๑๒                            

                  ๕.๒.๒   พิมพ์แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือใช้แบบรายงานขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่ม (ตามใบแบบใน ผนวก ง) ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้วกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน

                  ๕.๒.๓  แนบหลักฐานที่ตนได้รับสิทธิ์ ตามข้อ ๕.๑.๑ - ๕.๑.๓ ข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดดูตัวอย่างแบบหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหาร และแบบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทัพฉุกเฉินและราชการทวีคูณ จากเว็บไซต์ http://www.atts.ac.th หรือ ผนวก จ และ ผนวก ฉ ของระเบียบการและวิธีการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามลำดับ

                  ๕.๒.๔  จัดส่งเอกสารตามข้อ ๕.๒.๑ - ๕.๒.๓ ด้วยตนเองหรือผู้แทนให้ที่ นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ ชั้น ๒ อาคารกองบังคับการ โรงเรียนจ่าอากาศ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๓๗๑๑ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปที่ นายทหารกำลังพล โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๑๐ วงเล็บมุมซองด้านล่างว่า “ส่งหลักฐานคะแนนเพิ่มพิเศษ” ตั้งแต่วันที่พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัครได้ จนถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

           ๕.๓  ผู้ใดอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ และข้อ ๕.๑.๓ ในขณะเดียวกันให้ถือเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑.๓ แต่อย่างเดียว

           ๕.๔  ผู้ที่ได้เพิ่มคะแนนตามความในข้อ ๕.๑.๒ หรือ ข้อ ๕.๑.๓ ถ้าเป็นผู้ที่สอบวิชาทหารได้ตามความในข้อ ๕.๑.๑ ด้วย ก็ให้เพิ่มขึ้นอีกตามเกณฑ์ของชั้นวิชาที่สอบได้

           ๕.๕  ถ้ามีการสอบคัดเลือกหลายรอบ ให้เพิ่มคะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดนี้ทุกรอบ

           ๕.๖  โรงเรียนจ่าอากาศ จะไม่รับพิจารณา หากผู้สมัครไม่ส่งสำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัครไปพร้อมหลักฐานขอคะแนนเพิ่ม และผู้สมัครอาจเสียสิทธิ์ได้รับคะแนนเพิ่มนั้นไปด้วย

 

-------------------------------