หน้าหลัก

กำหนดการปฏิบัติต่างๆ ของผู้สอบผ่านนักเรียนจ่าอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

***การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ***

    ๙.๑  ผู้ที่สอบได้ และมีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ต้องนำผู้ปกครอง ๑ คน และผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง ๑ คน ทำสัญญาที่โรงเรียนจ่าอากาศ พร้อมด้วยหลักฐานฉบับจริง และถ่ายเอกสาร อย่างละ ๕ ฉบับ ดังนี้

 

                 ๙.๑.๑  หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ได้แก่ ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับจริง หรือ ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ฉบับจริง ถ้าไม่สามารถนำไปแสดงในวันทำสัญญาได้ ถือว่าสละสิทธิ์

                 ๙.๑.๒  ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.๙)

                 ๙.๑.๓  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

                 ๙.๑.๔  สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา และของมารดาผู้ให้กำเนิด ในกรณีบิดาหรือมารดาถึงแก่กรรม ให้นำใบมรณบัตรหรือสำเนาทะเบียนคนตายของผู้ที่ถึงแก่กรรมไปแสดง

                 ๙.๑.๕  ในกรณีบิดา หรือมารดาผู้ให้กำเนิดสาบสูญ ให้นำใบสำคัญจากศาลไปแสดงว่าเป็นบุคคลสาบสูญ และผู้สาบสูญนั้นเกิดในประเทศไทย ไปแสดง

                 ๙.๑.๖  ในกรณีบิดา มารดา หย่าร้าง ให้นำใบสำคัญการหย่า ไปแสดง

                 ๙.๑.๗  ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรบุญธรรมต้องนำหลักฐานการรับเป็นบุตรบุญธรรมไปแสดง

          ๙.๒  ผู้ปกครองต้องเป็นบิดาหรือมารดา หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากบิดาหรือมารดา และมีอาชีพโดยชอบธรรมเป็นหลักฐาน ไม่เป็นบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และต้องบรรลุนิติภาวะ

          ๙.๓  ผู้ค้ำประกันผู้ปกครองต้องเป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจ ชั้นสัญญาบัตรประจำการ หรือข้าราชการพลเรือนที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ชำนาญการ/ชำนาญงาน หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ที่ยังรับราชการอยู่ (ผู้ค้ำประกัน ๑ คน ค้ำประกันผู้ปกครองได้ไม่เกิน ๒ คน)

          ๙.๔  ในกรณีที่ผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันผู้ปกครองสมรสแล้ว จะต้องนำคู่สมรสไปทำสัญญาพร้อมกัน หากคู่สมรสไม่สามารถไปทำสัญญาได้ ให้นำใบยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สมรสไปแสดงด้วย

          ๙.๕  ผู้ปกครอง และผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง จะเป็นบุคคลคนเดียวกันไม่ได้ (สามี ภรรยาถือเป็นบุคคลคนเดียวกัน)

          ๙.๖  ผู้ปกครอง ผู้ค้ำประกันผู้ปกครอง และคู่สมรส ต้องนำบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุไปแสดง และถ่ายเอกสารคนละ ๑ ฉบับ

          ๙.๗  ข้อผูกพันกับทางราชการ

                 ๙.๗.๑  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องรับราชการในกองทัพอากาศ ติดต่อกันเป็นเวลา ๒ เท่าของจำนวนปีที่ศึกษา และรวมทั้งปีที่เรียนซ้ำชั้น

                 ๙.๗.๒  ผู้ที่รับราชการไม่ครบกำหนด ตามข้อ ๙.๗.๑ จะต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการตามสัญญา  โดยต้องชำระเงินค่าชดใช้ผิดสัญญาการศึกษา เป็นเงินปีละ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เศษของปีคิดเป็นรายเดือน ตามส่วนเฉลี่ยของปี เศษของเดือนคิดเป็น ๑ เดือน

                 ๙.๗.๓  นักเรียนจ่าอากาศที่เหล่าทัพอื่นหรือหน่วยงานอื่นฝากเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในเหล่าทัพ หรือหน่วยงานนั้นแล้ว ให้มีข้อผูกพันตามสัญญาที่ทำไว้กับเหล่าทัพหรือหน่วยงานนั้น

 

enlightenedหากมีข้อสงสัย เกี่ยวกับข้อมูลการทำสัญญาฯ ให้สอบถามโดยตรงที่ กำลังพลโรงเรียนจ่าอากาศ      โทร. 0 2534 3711smiley