ประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย(ไม่เป็นทางการ)

         ให้ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบสุดท้าย ไปลงชื่อรับทราบผลการสอบและเหล่าทหาร การเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ พร้อมทั้งรับเอกสาร และรับทราบกำหนดวันทำสัญญา จากเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนจ่าอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
         ในกรณที่ไม่สามารถมาลงชื่อรับทราบผลการสอบด้วยตนเองได้ ให้ผู้ปกครองหรือผู้แทนลงชื่อรับทราบแทนได้ และหากไม่ลงชื่อตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

      สำหรับผู้สมัครทางอินเตอร์เน็ต  “พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ONLINE
   

กรุณาใส่เลขหรือรหัสประจำตัวผู้สมัครสอบให้ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก รอบสุดท้าย

 
 
เลขหรือรหัสประจำตัวสอบ ::