ขั้นสุดท้าย

(ประกาศผลสอบล่วงหน้าทาง Internet)

                   ผู้ที่สอบได้ และ ผู้ที่สอบได้ลำดับสำรอง ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
และลงชื่อรับทราบผลการสอบ ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 08.30 - 15.30 น.
         จะให้ผู้ปกครองหรือผู้แทน ไปลงชื่อรับทราบผลการสอบ แทนก็ได้ แต่ผู้แทนต้องนำบัตรประจำตัวสอบผู้สมัครของผู้ที่สอบได้ไปแสดงด้วย

หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

กรุณากรอกเลขประจำตัวผู้สมัครให้ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกขั้นสุดท้าย

 
 
เลขประจำตัวผู้สมัคร ::
 
       
 


         การประกาศผลสอบล่วงหน้าทาง Internet อาจมีความคลาดเคลื่อน ควรตรวจผลสอบจากการประกาศผลสอบขั้นสุดท้าย อย่างเป็นทางการ
ด้วยการติดประกาศ ที่ โรงเรียนจ่าอากาศ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป