หากทางราชการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร ไม่ว่าจะขั้นตอนใด เช่น การสมัครสอบ การประกาศผล การรายงานตัว
ถึงแม้จะส่งหลักฐานหรือสัญญาแล้วก็ตามถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติตั้งแต่ข้างต้น ไม่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ
หรือหากมีคำสั่งบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศแล้วก็สามารถยกเลิกการบรรจุเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศได้

สอบถามข้อมูล โทร. 02 534 5266 ,02 534 3763